Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

 

Κάθε υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και προτίθεται να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ενδοκοινοτική απόκτηση - ενδοκοινοτική παράδοση - ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών - ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών) έχει υποχρέωση πριν την έναρξη της συναλλαγής (τιμολόγησης) να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. «δήλωση έναρξης - μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ2) ή «δήλωση έναρξης - μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ3), κατά περίπτωση, για την εγγραφή του στο μητρώο V.I.E.S. (Πηγή ΣΟΛ).

Η εταιρεία μας υποστηρίζει λογιστικά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συμπληρώνοντας για λογαριασμό των πελατών της τους σχετικούς πίνακες και αποστέλλοντάς τους σε μηνιαία και ετήσια ανακεφαλαιωτική βάση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας